Facade

Przeznaczenie

 • Zapewnia jeden, zunifikowany interfejs dla całego zestawu interfejsów określonego podsystemu

 • Tworzy nowy interfejs wysokiego poziomu, który powoduje, że korzystanie z całego podsystemu staje się zdecydowanie łatwiejsze

Kontekst

 • Klient zmuszony jest do bezpośredniego stosowania złożonego podsystemu (biblioteki)

Problem

 • Chcemy odseparować klienta od bezpośredniego stosowania złożonych podsystemów

_images/facade-comp.png

Uczestnicy

Fasada

 • wie jakie klasy podsystemu są odpowiedzialne za spełnienie żądania

 • przekazuje żądania klienta do odpowiednich obiektów podsystemu

Klasy podsystemu

 • implementują funkcje podsystemu

 • wykonują pracę przydzieloną przez obiekt klasy Facade

 • nic nie wiedzą o fasadzie, nie przechowują żadnych odwołań do niej

Współpraca

 • Klienci komunikują się z podsystemem, wysyłając żądania do fasady (Facade), która przekazuje je do odpowiednich obiektów podsystemu

 • Fasada może być zmuszona realizować swoje zadania, polegające na tłumaczeniu jej interfejsu na interfejsy podsystemu

 • Klienci wykorzystujący fasadę nie muszą mieć bezpośredniego dostępu do obiektów z jej podsystemu

Konsekwencje

 1. Oddziela klientów od komponentów podsystemu, dzięki czemu zmniejsza się liczba obiektów, z którymi klienci mają do czynienia. Podsystem staje się łatwiejszy do użycia.

 2. Sprzyja słabemu powiązaniu podsystemu z jego klientami. Umożliwia zmianę komponentów w sposób niewidoczny dla jego klientów.

 3. Ułatwia ułożenie warstwami systemu i zależności między obiektami.

 4. Nie uniemożliwia aplikacjom bezpośredniego dostępu do podsystemu, jeśli potrzebują.

Implementacja

 1. Zredukowanie powiązań klient-podsystem. Można ograniczyć powiązanie czyniąc Facade klasą abstrakcyjną z podklasami konkretnymi dla różnych implementacji podsystemu. Klienci mogą komunikować się z podsystemem poprzez interfejs klasy abstrakcyjnej Facade. Konfigurowanie obiektu Facade za pomocą różnych obiektów podsystemu.

 2. Publiczne a prywatne klasy podsystemu. Publiczny interfejs podsystemu składa się z klas, do których dostęp mają wszyscy klienci. Klasa fasada jest częścią interfejsu publicznego podsystemu.

Wzorce pokrewne

 1. Abstract Factory – wzorzec fasada można użyć ze wzorcem AbstractFactory. zapewni się w ten sposób interfejs do tworzenia obiektów podsystemów w sposób niezależny od podsystemów.

 2. Singleton – zwykle potrzeby jest jeden obiekt będący fasadą, dlatego fasady często są implementowane jako singletony.

Podsumowanie

 1. Udostępnia interfejs pozwalający ukryć przed klientem złożoność podsystemu.

 2. Sprzyja słabemu powiązaniu klientów z podsystemem.