Synchronizacja wątków

Poprawność programów współbieżnych

Właściwości związane z poprawnością programu współbieżnego:

 • Właściwość żywotności - program współbieżny jest żywotny, jeśli zapewnia, że każde pożądane zdarzenie w końcu zajdzie. Żywotność może być naruszona poprzez:
  • deadlock
  • zagłodzenie wątków
  • livelock
 • Właściwość bezpieczeństwa - program współbieżny jest bezpieczny, jeśli nigdy nie doprowadza do niepożądanego stanu.

Niepoprawnie zaprojektowane zależności między wątkami często naruszają integralność i żywotność danych.

Thread-safety

Bezpieczeństwo wątków w programowaniu współbieżnym (thread-safety) jest pojęciem stosowanym w kontekście programów wielowątkowych.

Segment kodu jest “thread-safe” jeśli manipuluje współdzielonym stanem w taki sposób, że gwarantowane jest bezpieczne (prawidłowe) wykonanie go przez wiele wątków pracujących w tym samym czasie. Oznacza to, że kod “thread-safe” musi w odpowiedni sposób chronić współdzielony między wątkami stan programu.

Kod “unsafe” to kod, który:

 • nieprawidłowo chroni współdzielone dane oraz zasoby (shared state)
 • zależy od przechowywanego między wywołaniami stanu (np. funkcja strtok(), rand())
 • wywołuje kod, który jest “unsafe”

Sposoby osiągnięcia bezpieczeństwa wielowątkowego:

 • Stosowanie jawnego blokowanie - muteksów, do ochrony danych współdzielonych. Operacje synchronizacji mogą znacznie spowolnić działanie programu.
 • Niezmienność danych (Immutability) - stan obiektu nie może być zmieniony po jego utworzeniu. Obiekty mogą być bezpiecznie współdzielone, jeśli wątki mogą jedynie odczytywać ich stan.
 • Atomowość (Atomicity) - stosowanie zmiennych i flag atomowych

Współdzielenie danych

 • Shared mutable state is an evil of all multithreading
 • Zmienne, które są niezmienne (immutable) mogą być bezpiecznie współdzielone bez blokad
 • const w C++11 znaczy thread-safe

Uwaga

Współbieżny dostęp do zmiennych, w czasie gdy przynajmniej jeden wątek modyfikuje stan współdzielonego obiektu (data race) może skutkować niezdefiniowanym zachowaniem (undefined behaviour)

Współdzielenie obiektów biblioteki standardowej

Dla kontenerów STL oraz adapterów kontenerów:

 • Dozwolony jest współbieżny odczyt (operacje read-only) np:
  • wywołanie metod begin(), end(), rbegin(), rend(), front(), back(), lower_bound() upper_bound(), equal_range(), at()
  • operator [] - z wyjątkiem kontenerów asocjacyjnych
  • dostęp za pomocą iteratorów, jeśli nie modyfikujemy stanu wskazywanych elementów
 • Dozwolony jest współbieżny dostęp do różnych elementów kontenera
  • za wyjątkiem obiektów bitset oraz vector<bool>

Dla formatowanych operacji wejścia oraz wyjścia na obiektach strumieni standardowych (cin, cout, cerr, ...)

 • Dozwolony jest dostęp współbieżny
 • Może wystąpić przemieszanie kolejności znaków (interleaved characters)

Sekcja krytyczna

Fragment kodu programu, który w danej chwili może być wykonywany tylko przez jeden wątek. Sekcja krytyczna zapewnia właściwość wzajemnego wykluczenia.

Standardową realizacją wzajemnego wykluczenia jest wykorzystanie obiekt blokady (muteksu) zawierającego operacje

 • lock()
 • unlock()

Wątek

 • pozyskuje blokadę (blokuje), kiedy wywołuję metodę lock()
 • zwalnia blokadę (odblokowuje), gdy wywołuje metodę unlock()

Wątek jest prawidłowo skonstruowany, jeżeli spełnia poniższe warunki:

 • Każda sekcja krytyczna jest skojarzona z niepowtarzalnym obiektem blokady
 • Wątek, próbując wejść do sekcji krytycznej, wywołuje metodę lock() tego obiektu
 • Wątek wychodząc z sekcji krytycznej, wywołuje metodę unlock()

Podstawowe obiekty blokad

 • Muteksy (Mutual Exclusion) - obiekty implementujące właściwość wzajemnego wykluczania
 • Semafory - binarne i zliczające
 • Blokady współdzielone (blokady readers-writers)

Warunkowe wzajemne wykluczenie

 • Zmienne warunkowe używane są do powiadamiania wątków o zaistnieniu określonego warunku
 • Są powiązane z muteksem, który jest ponownie pozyskiwany w momencie wybudzenia z blokady
 • Warunek wybudzenia z blokady jest zdefiniowany przy pomocy predykatu, który jest parametrem blokady

Muteksy i klasy zarządzające muteksami

Obiekt muteksu jest implementacją blokady w bibliotece standardowej C++11. Zapewnia implementację operacji wzajemnego wykluczenia (mutual exclusion). Umożliwia ochronę współdzielonych zmiennych przed sytuacją wyścigu (race condition).

 • Wątek pozyskuje muteks (wchodzi do sekcji krytycznej) wywołując na rzecz muteksu metodę lock().
 • Wątek opuszcza sekcję krytyczną - zwalnia muteks - wywołując metodę unlock()
int counter = 0;
std::mutex mtx;

void task()
{
  mtx.lock();

  counter++;

  mtx.unlock();
}

std::thread thd1(task);
std::thread thd2(task);
thd1.join();
thd2.join();

Koncepty obiektów blokad

Muteksy zaimplementowane w bibliotece standardowej C++ korzystają z następujących konceptów obiektów blokad (lockable objects)

 • BasicLockable
 • Lockable
 • TimedLockable
 • SharedLockable

Koncepty BasicLockable, Lockable i klasa std::mutex

Koncept BasicLockable modeluje właściwość wzajemnego wykluczenia. Typ L jest zgodny z wymaganiami konceptu BasicLockable gdy w interfejsie posiada metody:

 • void lock() - bieżący wątek jest wstrzymany, aż do momentu pozyskania blokady
 • void unlock() - jeżeli bieżący wątek jest posiadaczem blokady, to następuje jej zwolnienie

Koncept Lockable rozszerza koncept BasicLockable o wymóg posiadania metody:

 • bool try_lock() - próba pozyskania blokady bez wstrzymywania bieżącego wątku. Zwraca true jeśli blokada została pozyskana, w przeciwnym wypadku zwraca``false``.

std::mutex

Klasa std::mutex implementuje koncept Lockable zapewniając podstawowy mechanizm synchronizacji, który może być użyty do implementacji bezpiecznego dostępu do współdzielonego zasobu.

 • Wywołujący wątek posiada muteks od momentu udanego wywołania metody lock() lub try_lock() do wywołanie metody unlock().
 • Jeśli wątek posiada muteks, wszystkie inne wątki wywołujące lock() będą blokowane lub zwrócą false po wywołaniu try_lock()
 • Wywołujący wątek nie może posiadać muteksu przed wywołaniem lock() lub try_lock() - std::mutex implementuje nie-rekursywną wersję muteksu.

std::recursive_mutex

Klasa std::recursive_mutex implementuje rekursywną wersję konceptu Lockable. Ten sam wątek może wielokrotnie pozyskać muteks poprzez wywołanie metody lock() lub try_lock(). Aby zwolnić muteks wątek musi odpowiednią ilość razy wywołać unlock().

Maksymalny poziom rekursji dla obiektu std::recursive_mutex nie jest zdefiniowany, ale po przekroczeniu tej wartości:

 • z metody lock() rzucony zostanie wyjątek std::system_error
 • metoda try_lock() zwróci false

TimedLockable i klasa std::timed_mutex

Koncept TimedLockable wzbogaca koncept Lockable o metody umożliwiające zdefiniowanie maksymalnego czasu oczekiwania na pozyskanie blokady przez wątek

 • bool try_lock_until(abs_time)
 • bool try_lock_for(rel_time)

Implementacje w bibliotece standardowej - std::timed_mutex oraz std::recursive_timed_mutex.

Blokady współdzielone (C++14)

Blokady współdzielone wprowadzone są w standardzie C++14.

Muteksy implementujące koncepty Lockable oraz TimedLockable szeregują odwołania do zasobów, lecz nie rozróżniają dostępów modyfikujących od niemodyfikujących.

Odczyt danych współdzielonych:

 • nie może zakłócić innego odczytu współbieżnego
 • pozyskiwane są blokady współdzielone

Przed podjęciem próby zapisu danych współdzielonych należy pozyskać blokadę na wyłączność.

Koncept SharedLockable

Koncept SharedLockable rozszerza koncept Lockable o możliwość pozyskiwania blokad współdzielonych (shared ownership) przy pomocy metod:

 • void lock_shared()
 • bool try_lock_shared()
 • bool try_lock_shared_for(rel_time)
 • bool try_lock_shared_until(abs_time)
 • void unlock_shared()

Implementacja - std::shared_mutex

Klasa std::shared_mutex (C++17)

Blokady współdzielone są implementowane przez klasę std::shared_mutex

Do pozyskania wyłącznej blokady przed rozpoczęciem operacji zapisu należy użyć:

 • std::lock_guard<std::shared_mutex>
 • std::unique_lock<std::shared_mutex>

Do pozyskiwania współdzielonych blokad w trakcie czytania danych należy użyć:

 • std::shared_lock<std::shared_mutex>
int slots[size];
std::shared_mutex mtx_slots;

void reader()
{
  int index = get_slot_index();

  std::shared_lock<std::shared_mutex> lock(mtx_slots);
  int value = slots[index];
  lock.unlock();

  process_value();
}

void writer()
{
  int index = get_slot_index();

  std::lock_guard<std::shared_mutex> lock(mtx_slots);
  slots[index] = new_value();
}

Menadżery blokad

Zarządzanie blokadami (obiektami muteksów) odbywa się za pomocą następujących klas:

 • lock_guard<Mutex>
 • unique_lock<Mutex>
 • shared_lock<Mutex> (C++14)

Wszystkie klasy zarządzające blokadami implementują mechanizm RAII gwarantujący zwolnienie posiadanej przez wątek blokady w przypadku zgłoszenia sytuacji wyjątkowej. W destruktorze menadżerówe blokad wywoływana jest metoda unlock().

Klasa std::lock_guard<Mutex>

Manadżer blokad implementuje technikę RAII w celu zarządzania zasobem w postaci muteksu.

template<typename _Mutex>
class lock_guard
{
public:
  typedef _Mutex mutex_type;

  explicit lock_guard(mutex_type& __m) : _M_device(__m)
  { _M_device.lock(); }

  lock_guard(mutex_type& __m, adopt_lock_t) : _M_device(__m)
  { } // calling thread owns mutex

  ~lock_guard()
  { _M_device.unlock(); }

  lock_guard(const lock_guard&) = delete;
  lock_guard& operator=(const lock_guard&) = delete;

private:
  mutex_type& _M_device;
};

std::lock_guard jest najprostszym managerem blokad:

 • konstruktor pozyskuje blokadę wywołując na rzecz muteksu przekazanego przez referencję jako argument metodę lock()
 • destruktor zwalnia blokadę wywołując unlock()
 • przeciążony konstruktor przyjmujący jako drugi parametr obiekt typu std::adopt_lock_t umożliwia adaptowanie, tj. przejęcie prawa własności i tym samym odpowiedzialności za zwolnienie pozyskanej już wcześniej blokady

Przykład:

std::mutex m;
unsigned int counter=0;

unsigned int increment()
{
  std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
  return ++counter;
}

unsigned int query()
{
  std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
  return counter;
}

Klasa std::unique_lock<Mutex>

Rozbudowana wersja managera blokad umożliwiająca:

 • ochronę RAII przed wyciekami blokad
 • opóźnione pozyskiwanie blokad
 • adaptowanie pozyskanej przez wątek blokady
 • transfer prawa własności - instancja unique_lock nie jest kopiowalna, ale jest przenaszalna (moveable)
 • podejmowanie nieblokujących prób pozyskania blokady
 • korzystanie z muteksów czasowych

Jeśli instancja managera std::unique_lock<> posiada blokadę:

 • metoda mutex() zwraca wskaźnik do muteksu realizującego blokadę
 • metoda owns_lock() zwraca wartość true
 • w momencie niszczenia obiektu destruktor wywoła metodę unlock() na obiekcie muteksu

Opóźnione pozyskiwanie blokady jest możliwe przy pomocy konstruktora std::shared_lock(Lockable& m, std::defer_lock_t). Po jego wywołaniu:

 • metoda owns_lock() zwraca false
 • metoda mutex() zwraca adres obiektu muteksu

Adaptowanie pozyskanej przez wątek blokady - konstruktor unique_lock(Lockable& m, std::adopt_lock_t)

Nieblokujące próby pozyskania blokady - unique_lock(Lockable & m,std::try_to_lock_t)

 • w konstruktorze wywoływana jest dla muteksu nieblokująca metoda try_lock()
 • jeśli blokada zostanie pozyskana metoda owns_lock() zwraca true, w przeciwnym wypadku zwraca false

Jeśli jako parametr szablonu unique_lock<Mutex> zostanie przekazany typ muteksu implementujący koncept TimedLockable (np. std::timed_mutex) możliwe jest blokujące pozyskiwanie blokad:

 • albo przez dany czas
 • albo do określonego punktu w czasie
std::timed_mutex mutex;
std::unique_lock<std::timed_mutex> lock(mutex, std::try_to_lock);

//...
if (!lock.owns_lock())
{
  int count = 0;
  do
  {
    std::cout << "Thread doesn't own a lock... Tries to acquire a mutex..."
         << std::endl;
  } while(!lock.try_lock_for(std::chrono::seconds(1)));
}

Transfer własności blokad std::unique_lock<Mutex>

Managery blokad typu std::unique_lock<> potrafią między sobą transferować własności blokady zgodnie z semantyką przenoszenia.

std::unique_lock<std::mutex> acquire_lock()
{
  static std::mutex m;
  return std::unique_lock<std::mutex>(m);
}

Zakleszczenie

Zakleszczenie (deadlock)
sytuacja, w której co najmniej dwa różne wątki czekają na siebie nawzajem, więc żadny nie może się zakończyć.

Do zakleszczenia może dojść w sytuacji, gdy istnieją przynajmniej dwa zasoby i dwa wątki ubiegające się o dostęp do tych zasobów.

Do zakleszczenia dochodzi, jeśli spełnione są cztery warunki:

 1. Wzajemne wykluczenie - w danym czasie tylko jeden wątek może korzystać z zasobu
 2. Trzymanie zasobu i oczekiwanie - wątek utrzymuje jeden z zasobów, ale do ukończenia pracy potrzebne jest także zablokowanie innego zasobu
 3. Cykliczne oczekiwanie - wątki w taki sposób żądają dostępu do zasobów, że powstaje cykliczny graf skierowany
 4. Brak wywłaszczania zasobu - wątki dobrowolnie nie rezygnują z przydzielonych im zasobów, zwolnienie zasobów możliwe jest po zakończeniu zadania

Przykład:

Klasa ze stanem wewnętrznym, chroniona muteksem. Chcemy napisać operator porównania.

class X
{
  mutable std::mutex mtx_;
  int some_data;
public:
  bool operator<(const X& other) const
  {
    std::lock_guard<std::mutex> lk(mtx_);
    std::lock_guard<std::mutex> lk(other.mtx_);
    return some_data < other.some_data;
  }
};

Mamy dwa obiekty x1 i x2 i dwa wątki próbujące je porównać, ale w odwrotną stronę:

Wątek A Wątek B
if(x1 < x2) ... if(x2 < x1) ...
x1.mutex_.lock();
x2.mutex_.lock(); <- deadlock
x2.mutex_.lock()

Dwa wątki pozyskają muteksy w odwrotnej kolejności, co może spowodować zakleszczenie.

Zapobieganie zakleszczeniom - std::lock()

Metoda std::lock():

 • gwarantuje zablokowanie wszystkich muteksów bez zakleszczenia niezależnie od kolejności ich pozyskiwania
 • wymaga przekazania jako parametrów opóźnionych blokad typu std::unique_lock
bool X::operator< (const X& other)
{
  std::unique_lock<std::mutex> l1(mtx_, std::defer_lock);
  std::unique_lock<std::mutex> l2(other.mtx_, std::defer_lock);

  std::lock(l1, l2); // avoiding deadlock

  return some_data < other.some_data;
}

Istnieje możliwość skonstruowania blokady typu std::unique_lock<> bez blokowania muteksu za pomocą parametru std::defer_lock. Pozwala to uniknąć zakleszczeń dla blokad uzyskiwanych jednocześnie. Działa na każdym obiekcie implementującym koncept Lockable.

Wciąż może istnieć zagrożenie zakleszczeniem, jeśli blokady są pozyskiwane oddzielnie. Aby zminimalizować ryzyko należy pozyskiwać blokady zawsze w tej samej kolejności.

Synchronizacja za pomocą zdarzeń

W programach wielowątkowych często zachodzi potrzeba zsynchronizowania pracy wielu wykonywanych współbieżnie zadań. Dzieje się tak w sytuacji, gdy jeden z pracujących wątków osiąga punkt, w którym nie może wykonać następnych operacji, dopóki inne wątki nie zakończą swojej częsci pracy, przygotowując dane potrzebne do zakończenia zadania. Fakt, że oczekiwane dane są dostępne jest określany jako zdarzenie (event).

Oczekiwanie na zdarzenie może być zaimplementowane jako:

 • idle wait - wątek oczekujący na zdarzenie przechodzi do stanu blocked, w którym nie zużywa cyklów CPU
 • busy wait - oczekiwanie na zdarzenie implementowane jest za pomocą pętli do-while

Busy waits - implementacje

Implementacja z wykorzystaniem muteksu

Implementacja komunikacji przy pomocy flagi data_ready typu bool oraz muteksu:

volatile bool data_ready;
std::mutex mtx;

void set_data_ready()
{
  prepare_data();
  std::unique_lock<std::mutex> lk(mtx);
  data_ready = true;
}

void task()
{
  bool ready_flag;

  do
  {
    {
      std::lock_guard<std::mutex> lk{mtx};
      ready_flag = data_ready;
    }
  } while(!ready_flag);

  process_data();
}

Implementacja z wykorzystaniem zmiennej atomowej

Implementacja wykorzystująca atomową zmienną typu std::atomic<bool> nie wymaga do synchronizacji muteksu.

std::atomic<bool> data_ready;

void set_data_ready()
{
  prepare_data();
  data_ready = true;
}

void task()
{
  while(!data_ready.load())
  {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
  }

  process_data();
}

Operacje na zmiennej atomowej dają gwarancję odpowiedniego uporządkowania kodu zgodnie z modelem pamięci C++11. Przygotowanie danych - operacja prepare_data(), w której ustawiany jest stan zmiennych współdzielonych, odbywa się przed (sequenced before) operacją zapisu do atomowej flagi data_ready. Kiedy w innym wątku wartość odczytana z zmiennej atomowej data_ready jest true, operacja zapisu do zmiennej atomowej synchronizuje się (synchronizes with) z tym odczytem tworząc relację happens before. Ponieważ relacja happens before jest przechodnia, przygotowanie danych odbywa się przed zmianą stanu flagi, ta odbywa się przed odczytem wartości true, który z kolei odbywa się przed przetworzeniem danych.

Idle waits - zmienne warunkowe

Aby uniknąć aktywnego odpytywania się o spełnienie określonego warunku, efektywniej jest zablokować oczekujący wątek do momentu zajścia zdarzenia (spełnienia oczekiwanego warunku). Mechanizm taki jest wykorzystany w implementacji zmiennych warunkowych (condition variables).

Biblioteka standardowa C++11 dostarcza dwie implementacje zmiennych warunkowych:

 • std::condition_variable
 • std::condition_variable_any

Obie klasy współpracują z muteksem, aby zapewnić prawidłową synchronizację wątków:

 • conditional_variable współpracuje tylko z typem std::mutex
 • conditional_variable_any współpracuje z dowolnym typem muteksu
std::mutex m;
std::condition_variable ready_cv;
bool data_ready = false;
void process_data();

void task1()
{
  std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
  while(!data_ready)
  {
    ready_cv.wait(lk);
  }
  process_data();
}

void task2()
{
  {
    std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
    data_ready = true;
  } // release lock

  ready_cv.notify_one();
}

Można uprościć kod oczekujący na spełnienie warunku korzystając z przeciążonej wersji metody wait(lock_type& lock, predicate_type pred) przyjmującej jako argument predykat.

Predykat może być zdefiniowany jako:

 • funkcja bool pred()
 • obiekt funkcyjny
 • obiekt funkcyjny zdefiniowany w momencie wywołania przy pomocy funkcji lambda
void task1()
{
  std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
  cond.wait(lk, [=] { return is_ready; });
  process_data();
}

Powiadomienie o zdarzeniu może zostać zrealizowane przy pomocy dwóch metod:

 • void notify_one() – odblokowuje jeden z wątków znajdujących się w stanie oczekiwania po uprzednim wywołaniu na obiekcie zmiennej warunkowej metody wait()
 • void notify_all() – odblokowuje wszystkie wątki znajdujące się w stanie oczekiwania

Problemy

 • Spontaniczne wybudzenia (spurious wake-ups) - dlatego wait() musi być umieszczone w pętli while

 • Zgubione notyfikacje (missed notifications)

  • wersja z bugiem

   std::atomic<bool> done(false);
   
   void foo()
   {
     std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
     cv.wait(lk,[]{return done.load();});
     process(data);
   }
   
   void signal_ready()
   {
     done = true;
     cv.notify_one();
   }
   
  • wersja poprawiona

   std::atomic<bool> done(false);
   
   void foo()
   {
     std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
     cv.wait(lk,[] {return done.load();});
     process(data);
   }
   
   void signal_ready()
   {
     done = true;
     m.lock(); m.unlock();
     cv.notify_one();
   }
   

Lokalna pamięć wątku

 • Thread Local Storage - dane, które należą do konkretnego wątku
 • Każdy wątek może posiadać własny zestaw zmiennych TLS
 • Odpowiednik statycznych składowych klasy dla wątków
 • Zastosowanie:
  • errno
  • lokalny generator liczb losowych
  • strtok

Modyfikator thread_local

 • C++11 zapewnia dostęp do danych TLS za pomocą modyfikatora thread_local
namespace Unsafe
{
  double rand()
  {
    static int seed = 665; // shared state

    seed = (seed * IMUL + IADD) & MASK;
    return (seed * SCALE);
  }
}

namespace ThreadSafe
{
  double rand_double()
  {
    auto thread_id = std::this_thread::get_id();
    std::hash<std::thread::id> hasher;
    thread_local int thd_seed = 665 * hasher(thread_id);

    int result = (thd_seed * IMUL + IADD) & MASK;
    thd_seed = result;
    return (result * SCALE);
  }
}

int main()
{
  std::thread thd1([] {
    for (size_t i = 0; i < 100; ++i)
      std::cout << ThreadSafe::rand_double() << std::endl;
  });

  std::thread thd2([] {
    for (size_t i = 0; i < 100; ++i)
      std::cout << ThreadSafe::rand_double() << std::endl;
  });

  thd1.join();
  thd2.join();
}