Wprowadzenie do programowania wielowątkowego

Co to jest współbieżność

Najprościej

 • dwa działania lub więcej, wykonywane jednocześnie

Jeden procesor

 • szybkie przełączanie zadań - iluzja równoległości

_images/1-core.png

Wiele procesorów

 • Sprzętowa równoległość

  • idealna sytuacja (parallel execution, hardware threads)

   _images/2-cores-ideal.png
  • realnie (threads oversubscription)

   _images/2-cores-real.png

Proces

 • Egzemplarz wykonywanego programu

 • Kontener wątków w chronionej przestrzeni adresowej

 • System operacyjny przydziela procesowi (alokuje) odpowiednie zasoby

 • Za zarządzanie procesami odpowiada jądro systemu operacyjnego

  • system operacyjny zarządza priorytetami procesów

W systemach wielozadaniowych procesy mogą być wykonywane współbieżnie:

 • systemy wieloprocesorowe lub wielordzeniowe - współbieżność rzeczywista

 • jednoprocesorowe - emulacja współbieżności

  • z wywłaszczaniem - pre-emptive multitasking

  • bez wywłaszczania

Sposoby komunikacji między procesami

Komunikacja między procesami:

 • Sygnały

 • Gniazda (sockets)

 • Pliki

 • Potoki

 • Pamięć współdzielona

Wątek

Wątek

niezależny ciąg instrukcji wykonywany współbieżnie w ramach jednego procesu

Wszystkie wątki działające w danym procesie współdzielą przestrzeń adresową oraz zasoby systemowe

 • pamięć (heap, static storage)

 • pliki wymagane przez aplikację

 • cykle CPU (multitasking)

 • gniazda (sockets)

_images/threads.png

Zasobem, który wątki nie współdzielą jest pamięć stosu (stack). Każdy utworzony wątek posiada własny stos, na którym alokowane są lokalne zmienne funkcji wywołanej w tym wątku.

Wątki są udostępniane i kontrolowane przez system operacyjny:

 • MS Windows – Win32 API

 • Linux, BSD - pthread

Proces czy wątek?

Procesy:

 • są niezależne (izolowane)

 • mają oddzielne przestrzenie adresowe

 • komunikują się ze sobą za pośrednictwem IPC

 • proces może zostać uruchomiony na innym komputerze (lepsza skalowalność)

 • jeśli stabilność jest istotna, należy użyć procesów

 • jeśli wykorzystywane są zasoby, które są dostępne tylko na zasadzie „jeden dla procesu”, należy wybrać proces

Wątki:

 • należą do procesu

 • dzielą przestrzenie adresowe - z wyjątkiem stosu

 • przełączania kontekstu wątków w tym samym procesie jest zwykle szybsze niż między procesami

 • komunikacja wewnątrz wątków jest mniej kosztowna niż komunikacja międzyprocesowa

 • jeśli wątki dzielą zasoby, które nie mogą być użyte przez wiele procesów jednocześnie, należy korzystać z wątków - albo zapewnić IPC

Jedną z największych różnic między wątkami a procesami jest to, że wątki wykorzystują konstrukcje oprogramowania do ochrony struktur danych, procesy używają sprzętu.

Po co używać współbieżności

 • Rozdzielenie odpowiedzialności

  • Grupowanie powiązanego kodu

  • Rozdzielanie odrębnych operacji, gdy mają się odbywać w tym samym czasie

 • Wydajność

  • Chcemy wykorzystać całą moc maszyny wieloprocesorowej

  • Chcemy podnieść skalowalność aplikacji

  • „The free lunch is over”

  • Podział zadań na części i wykonywanie równolegle (dekompozycja problemu może być trudna)

 • Lepsza responsywność aplikacji

  • Unikanie blokujących operacji I/O

  • Blokowanie interfejsu użytkownika

Kiedy nie używać współbieżności?

Należy unikać wielowątkowości, gdy korzyści nie są warte kosztów:

 • Kod wielowątkowy jest dużo bardziej skomplikowany - trudniejszy do pisania, czytania i testowania niż kod jednowątkowy

 • Większa złożoność, więcej błędów, które są trudne do wykrycia (często trudne do odtworzenia)

 • Narzuty związane z zarządzaniem wątkami mogą drastycznie obniżyć wydajność (context switching, cache ping-pong, false sharing)

 • Zbyt wiele wątków jest uruchomionych jednocześnie

  • zużycie zasobów systemu operacyjnego

  • system jako całość będzie działał wolniej

Testowanie aplikacji wielowątkowych

 • Kod jednowątkowy może być testowany jednostkowo (unit tests)

  • Powtarzalne wyniki dla testów wykonywanych w izolacji

 • Kod wielowątkowy jest trudno testowalny jednostkowo

  • Błędy (np. race conditions) nie są deterministyczne i są ciężko reprodukowalne

  • Problemy pojawiają często przy dużym obciążeniu lub zwielokrotnieniu wątków

 • Dobrze jest zapewnić możliwość skalowania ilości wątków do jednego (single threaded code) aby wykluczyć inne przyczyny błędów