Funkcje, predykaty i obiekty funkcyjne

Funkcje

Wiele algorytmów standardowych wymaga przekazania adresu funkcji jako argumentu.

void print_element(int value)
{
  std::cout << "Item: " << value << '\n';
}

std::list<int> lst = { 1, 2, 3, 4, 5 };
std::for_each(lst.begin(), lst.end(), &print_element);

Predykaty

Predykat - funkcja, która zwraca wartość logiczną bool (true/false) lub int

bool is_leap_year(int year)
{
  if ( 0 == year % 400 ) return true;
  if ( 0 == year % 100 ) return false;
  if ( 0 == year % 4 ) return true;
  return false;
}

auto first_leap =
  std::find_if(lst.begin(), lst.end(), &is_leap_year);

Obiekt funkcyjny - funktor

 • Obiekt będący instancją klasy definiującej operator() (wywołania funkcji)
 • Może być wywołany za pomocą tej samej składni co funkcja
class BiggerThan
{
  const int test_value_;
public:
  BiggerThan (int x) : test_value_{x} {}

  bool operator () (int val) const
  {
    return val > test_value_;
  }
};

auto pos = std::find_if(lst.begin(), lst.end(), BiggerThan(12) );

Funktory arytmetyczne i logiczne

Funktory arytmetyczne i logiczne
proste szablony klas, przeciążające operator ( ), tak żeby wykonywały one operację logiczną lub arytmetyczną.

Dwuargumentowe funktory:

 • arytmetyczne
  • divides (/)
  • minus (-)
  • modulus (%)
  • multiplies (*)
  • plus (+)
 • logiczne
  • logical_and (&&)
  • logical_or (||)
 • bitowe
  • bit_and (x & y)
  • bit_or (x | y)
  • bit_xor (x ^ y)
vector<int> data1 = { 1, 2, 3 };
vector<int> data2 = { 3, 2, 1 };

vector<int> sum(data1.size());

transform(data1.begin(), data1.end(), data2.begin(), sum.begin(), plus<int>{});
transform(data1.begin(), data1.end(), data2.begin(), sum.begin(), plus<>{}); // C++14

Jednoargumentowe funktory:

 • negate (-)
 • logical_not (!)
 • bit_not (~)

Funktory porównujące

Funktory porównujące - proste szablony klas, których przeciążony operator ( ) wykonuje porównanie relacji lub równości.

 • equal_to (==)
 • greater (>)
 • greater_equal (>=)
 • less (<)
 • less_equal (<=)
 • not_equal_to (!=)
vector<int> vec = { 5, 21, 3, 1, 8, 9 };

sort(vec.begin(), vec.end(), greater<int>{});

Wrapper - std::mem_fn

std::mem_fn umożliwia utworzenie obiektu funkcyjnego, który przechowuje wskaźnik do metody klasy. Przekazanie referencji, wskaźnika lub smart-pointer’a do obiektu jako argumentu wywołania powoduje wywołanie odpowiedniej metody dla przekazanego obiektu.

class Person
{
  std::string name_;
public:
  explicit Person(const std::string& name) : name_{name}
  {}

  void print() const
  {
    cout << "Person: " << name_ << endl;
  }
};

Person p{ "John" };

auto name_printer = std::mem_fn(&Person::print);
name_printer(p); //
name_printer(&p);

auto ptr_p = std::make_shared<Person>("Adam");
name_printer(ptr_p);

Funktor mem_fn jest często wykorzystywany w algorytmach STL:

std::vector<Person> stuff = { Person{"John"}, Person{"Adam"}, Person{"Maria"} };

std::for_each(stuff.begin(), stuff.end(), std::mem_fn(&Person::print);

Wyrażenia lambda

Wyrażenie lambda to definicja „w miejscu” obiektu funkcyjnego, który można następnie użyć jako zmienną lub argument wywołania funkcji (np. algorytmu standardowego).

Minimalne wyrażenie lambda:

[] { std::cout << "hello world" << std::endl; }();

wyrażenia lambda mogą przyjmować parametry, a także zwracać wartość:

auto l = [] (int x, int y) {
  return x + y;
};

int result = l(2,3) // 5

Wewnątrz nawiasów klamrowych możemy zawrzeć elementy, które lambda ma przechwycić z zakresu w którym jest tworzona.

 • [=] zakres (scope) jest przekazany przez wartość.
  Wewnątrz lambdy możemy odczytać wartość zmiennych zewnętrznych taką, jaka była w momencie tworzenia lambdy (domknięcie).
 • [&] zakres (scope) jest przekazany przez referencję.
  Lambda ma dostęp do odczytu i zapisu zmiennych z zakresu w którym została utworzona.
vector<int> vec = { 1, 2, 3, 4, 5 };

const int value = 5;

auto add5 = [=](int x) {
  return x + value;
};

transform(vec.begin(), vec.end(), vec.begin(), add5);
int sum{};
for_each(vec.begin(), vec.end(), [&sum](int x) { sum += x; });

Typ domknięcia dla wyrażenia lambda określić używając słowa auto:

auto l = [] (int x, int y) {
  return x + y;
};

Funkcje mogą zwracać lambdy. Wymagane jest wówczas określenie typu zwracanego jako:

 • std::function - w C++11

  std::function<int()> create_generator(size_t seed)
  {
    return [seed]() mutable { return ++seed; };
  }
  
 • auto w C++14

  auto create_generator(size_t seed)
  {
    return [seed]() mutable { return ++seed; };
  }
  

Użycie funkji create_generator():

vector<int> vec(10);

generate_n(vec.begin(), 10, create_generator(42));